מקדם מימון

עסקים

הערכת המצב הכספי של הארגוןמיושם באמצעות מערכת או קבוצה של מקדמים. אינדיקטורים אלה נועדו לאפיין את היציבות הפיננסית ולהיות אחראים למצב יציב של החברה.

ניתן לשקול את המצב הכספי של הישותקיימא במקרה שבו הם יכולים להיות מכוסה עד 50 אחוזים של משאבים כספיים על חשבונם. יחד עם זאת, הארגון חייב להשתמש ביעילות במשאבים אלה, לעמוד בהסדר, אשראי ומשמעת פיננסית ולהיות ממס. המצב הפיננסי של החברה ניתן לומר לאחר ניתוח הנזילות, הערכת היציבות הפיננסית ואת כושר הפירעון.

יחס המימון מראההיציבות הכלכלית של הסביבה הכלכלית שבה מבצע המפעל את עיקר פעילותו. תוצאותיה לתפקוד, תגובה אפקטיבית ופעילה לכל שינוי בגורמים חיצוניים ופנימיים נלקחים בחשבון.

קיימות כלכלית של כל חברהבהתבסס על עודף יציב של הכנסות על הוצאות, שימוש יעיל במזומן, תהליך ייצור רצוף. יחס המימון מחושב על בסיס הפעילות הייצורית והכלכלית של הישות, והוא אחד המדדים העיקריים לקיימות החברה.

עד כמה הארגון מנהל את שלותזרימי פיננסי למועד מסוים, מאפשר לנו לאפיין את הניתוח המקביל של הקיימות של מימון. חשוב מאוד במקרה זה הוא עמידה של האוצר עם דרישות השוק, צריך לפגוש את הכיוונים האסטרטגיים של הפיתוח של הישות העסקית.

כדי להעריך את המצב הכלכלי הנוכחיהוא יחס המימון המחושב על ידי היחס בין המקורות העצמיים לקרנות הלווה של הארגון בהתבסס על נתוני המאזן. אינדיקטור זה צריך לקבוע איזה חלק מהנכסים מורכב מההון. גורם זה מאפיין את עצמאות הישות העסקית ממקורות כספיים חיצוניים.

עם מצב כלכלי נוחיחס מימון הארגון צריך להיות גדול יותר. עם ערך של פחות מאחד, קיים סיכון של חדלות פרעון. וזה יהיה קשה מאוד עבור הארגון לקבל הלוואה במוסדות הבנקאיים.

עוד אינדיקטור חשוב של הערכת ביצועיםהחיים של הארגון הוא יחס מימון בר קיימא. היא נקבעת על פי היחס בין סך ההתחייבויות לזמן ארוך לבין ההון העצמי למטבע המאזן.

אינדיקטור זה מציג את החלק הזה של הנכסיםארגונים שניתן לממן ממקורות רגילים. כלומר, חלקם של מקורות המימון ששימשו לפעילות הכלכלית לאורך זמן.

בכל מפעל אחד המטרות העיקריותלא צריך להיות לטווח ארוך קיימות עסקית. השגת תוצאות כספיות חיוביות אפשרי רק עם תלות נמוכה המשקיעים המלווים. כיום יש נטייה כזו כי קרנות משלו הייצור מושקעים בכמויות מינימליות, ואת "עירוי" העיקרי של הכספים מתבצעת על חשבון הלווים. לכן הדגש על הקיימות של המימון הוא הדגיש. אחרי הכל, רק מקדם זה יראה את התלות של הארגון על מקורות פיננסיים חיצוניים. בנוסף ליחס זה, ניתן לבצע ניתוח יציבות פיננסית באמצעות אינדיקטורים ל"נכסים נטו ".

</ p>
תגובות (0)
הוסף תגובה